Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

Gevestigd te 4251 AA Werkendam Sasdijk No 5 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg onder nummer 18.06.95.38

 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg op 21 april 2006.

 Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FILMSAS B.V., alsmede op alle overeenkomsten tussen FILMSAS B.V. en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan FILMSAS B.V. aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

1.2. Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van audio-, video-, film- en

belichtingsfaciliteiten ten behoeve van bioscopen-, radio-, televisie- en theaterproducties, alsmede concerten,

congressen, productpresentaties-, bruiloften-, feesten-, partijen en evenementen, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.3. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met FILMSAS B.V. een

overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens  vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4. Onder "zaken" wordt in deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp

van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van FILMSAS B.V..

1.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen

tussen FILMSAS B.V. en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele

voorwaarden van de wederpartij worden door FILMSAS B.V. niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke

acceptatie daarvan door FILMSAS B.V..

1.6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden

beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk

anders blijkt, is in aanbiedingen van FILMSAS B.V. geen montage of installatie begrepen. Tenzij anders aangegeven

zijn aanbiedingen van FILMSAS B.V. niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen, te rekenen vanaf de datum van

de aanbieding.

2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en  hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

2.3. In aanbiedingen gaat FILMSAS B.V. er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden

dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan FILMSAS B.V. te worden opgegeven. FILMSAS B.V. zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door FILMSAS B.V. rekening is gehouden.

2.4. Aanbiedingen, alsmede door FILMSAS B.V. (of in de opdracht van FILMSAS B.V.) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen, computerprogramma's en berekeningen zijn eigendom van FILMSAS B.V. en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FILMSAS B.V. niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

2.5. FILMSAS B.V. behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met FILMSAS B.V. eerst tot stand, nadat FILMSAS B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door

personeel van FILMSAS B.V. gedaan, binden FILMSAS B.V. slechts indien deze door FILMSAS B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht

wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4. Indien een overeenkomst de verhuur van apparatuur en/of technisch personeel voor een reeks van

producties (bijvoorbeeld TV programma’s of filmvoorstelling) behelst, wordt geacht per productie een overeenkomst met betrekking tot de voor die productie overeengekomen diensten te zijn gesloten.

3.5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te

beoordeling van FILMSAS B.V. - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.6. FILMSAS B.V. is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal

worden.

3.7. FILMSAS B.V. is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

3.8. De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van FILMSAS B.V. niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door FILMSAS B.V. te verlenen diensten of op door FILMSAS B.V. te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, zal FILMSAS B.V. in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.

3.9. De inzet door de wederpartij van door FILMSAS B.V. geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere

derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan FILMSAS B.V. worden bericht. Jegens FILMSAS B.V. is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

3.10. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk

geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. Met

inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte

voorbereidingskosten door FILMSAS B.V. aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats

eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de

wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding

verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering

plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken

dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs

verschuldigd.

3.11. De financiële verplichtingen van FILMSAS B.V. jegens derden, verband houdende met de geannuleerde

overeenkomst, welke door FILMSAS B.V. moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde

materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening

worden gebracht.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van FILMSAS B.V.:

- gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen,

lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten

- gebaseerd op levering "af bedrijf FILMSAS B.V."

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde

heffingen

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering

- vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen

offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.

4.3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak

gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering c.q. feitelijke ter beschikkingstelling van het

verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door

FILMSAS B.V. dienovereenkomstig worden verhoogd.

4.4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is FILMSAS B.V. bevoegd om eventuele kosten, verband houdende

met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere

dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van FILMSAS B.V. in de uitvoering van

de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is FILMSAS B.V. bevoegd om de

component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

4.5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de)

dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en FILMSAS B.V. in staat is aan deze wens te

voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na

ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten

zullen in rekening worden gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde.

 

Artikel 5. (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING

5.1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de

wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de

termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.

5.2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van FILMSAS B.V. zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde

zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.

5.4. FILMSAS B.V. is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht

aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

5.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht FILMSAS B.V. niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

5.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken "af bedrijf/magazijn".

5.7. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan FILMSAS B.V. afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van

deze voorwaarden.

5.8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn  afgenomen, staan zij te

zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van

het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door FILMSAS B.V. opslagkosten worden berekend.

5.9. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking

zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of

gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

5.10. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als

kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of

beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 13 van deze voorwaarden aan FILMSAS B.V. kenbaar te worden gemaakt.

5.11. Indien ook werkzaamheden buiten de werkplaats van FILMSAS B.V. zijn overeengekomen dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor FILMSAS B.V.´s personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en

steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van

FILMSAS B.V. werk belemmeren of vertragen.

5.12. FILMSAS B.V. is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.

5.13. Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen

plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. FILMSAS B.V. zal een

specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.

5.14. Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de wederpartij

krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, daaronder

begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d. en de wederpartij te dier zake haar

verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo

mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van

een fatale termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.10

en 3.11 bepaalde van toepassing.

 

Artikel 6. VERHUUR

6.1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk

anders bepaalt.

6.2. Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over "wederpartij" moet in het voorkomenden geval

mede worden verstaan "Huurder".

6.3. Onder "Verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Filmsas BV.  

Onder "Huurder" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van Verhuurder huurt of anderszins van Verhuurder ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder "Apparatuur" wordt in dit artikel verstaan:

alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede

muziekinstrumenten, bioscoopprojectieapparatuur en eventueel overige zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.

6.4. De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is.

De Huurder zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke

en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven

tot gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te

inspecteren.

6.5. De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding

maken aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval

van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal

heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van

deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken.

6.6. De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden

kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

6.7. De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking

stellen.

6.8. De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één 1 dag. De huurperiode vangt aan op de

dag dat de Apparatuur het magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de Apparatuur weer

in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.9. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de Huurder in door de Verhuurder verstrekte

verpakking.

6.10. De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd.

De Verhuurder gaat er vanuit dat de Huurder bekend is met de werking van de Apparatuur en dat

de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.

6.11. De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van de Verhuurder worden opgehaald en daar

worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders

schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan

ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning

of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de ver-

Huurder, aan de Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten

betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het

aantal dagen dat de schade herstelling van de Apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%,

onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De

Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode

ontlenen.

6.12. De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van

de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de Huurder te eisen en

behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de

kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde Apparatuur.

6.13.a De  huurder dient  de Apparatuur te verzekeren tegen . verlies, diefstal of schade van buitenaf  indien de verhuurder niet aanwezig is. Of tijdens transport  of verblijf in het pand, gebouw, terrein of  feesttent  van de huurder.

b..   De huurder moet op de hoogte zijn van de waarde van de gehuurde apparatuur.

c.De verzekering dient in te gaan na overdracht van Filmsas B.V. tot het tijdstip van ophalen.

g. De Verhuurder is gerechtigd de schade aan de Apparatuur op de Huurder te verhalen.

 

Artikel 7. BEPROEVING/KLACHTENREGELING

7.1. Beproeving van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de werkplaats/magazijn plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden en/of verrichte

diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

7.2. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien

zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.3. FILMSAS B.V. draagt er zorg voor dat de door het te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.

7.4. Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen

van technische apparatuur en deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijke te

stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is overeengekomen, zal FILMSAS B.V. onverminderd het in lid 5 van

dit artikel en artikel 12 bepaalde - te zijner beoordeling en voor zijn rekening voor zo spoedig mogelijk(e)

herstel of vervanging zorgdragen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de wederpartij

plaatsvinden, indien FILMSAS B.V. aantoont dat een onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de

wederpartij herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet

binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de wederpartij overeengekomen kan worden bereikt, dan is

FILMSAS B.V., alsmede de wederpartij gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de

aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde. Klachten met

betrekking tot ter beschikking gestelde technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen,

indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur

nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij FILMSAS B.V.

zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te

worden bevestigd.

7.5. Betreffende ter beschikking gesteld personeel: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen

van technisch personeel, draagt FILMSAS B.V. er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van

de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten

aanzien van de door FILMSAS B.V. ter beschikking te stellen personeelsleden geldt, dat FILMSAS B.V. bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door de wederpartij aan FILMSAS B.V. verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van de in aanmerking

komende personeelsleden. FILMSAS B.V. is daarbij overigens geheel vrij in deze. Voldoet een beschikbaar gesteld

personeelslid van FILMSAS B.V. volgens de wederpartij niet redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal binnen

vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, FILMSAS B.V. daarover met opgave van de bezwaren inlichten.

FILMSAS B.V. zal in dat geval zo mogelijk - bij beschikbaarheid van andere personeelsbladen - het betreffende

personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de

wederpartij.

7.6. Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: In geval de verleende diensten betreffende de

vervaardiging of bewerking van zaken zal FILMSAS B.V., in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging

of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien

het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de wederpartij te wijten is, zullen de kosten van

herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.

7.7. Betreffende uitbesteding: FILMSAS B.V. verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van FILMSAS B.V.. Indien FILMSAS B.V. zijn verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, is het jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene

aan wie FILMSAS B.V. heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen:"de derde", jegens FILMSAS B.V. gehouden is. FILMSAS B.V. zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt en zal deze daartoe zonodig – zulks naar oordeel van FILMSAS B.V. - voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht FILMSAS B.V. het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal FILMSAS B.V. op daartoe strekkend

verzoek van de wederpartij zijn rechten jegens de derde overdragen aan de wederpartij.

 

Artikel 8. REPARATIES EN ONDERHOUD

8.1. Het onder lid 1 t/m 11 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voorzover niet

voortkomend uit de garantiebepalingen van FILMSAS B.V..

8.2. FILMSAS B.V. is vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren.

8.3. Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zal FILMSAS B.V. deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het

geschatte bedrag uit te voeren. FILMSAS B.V. zal nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.

8.4. Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te

overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het

goed, zal FILMSAS B.V., alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de wederpartij. Indien dit

overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden, zal FILMSAS B.V. de

reparatie alsnog (verder) uitvoeren.

8.5. De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden door middel van contante

betaling aan FILMSAS B.V. te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na reparatie,

ter beschikking van de wederpartij staan. FILMSAS B.V. is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de

geschatte kosten van de reparatie te verlangen.

8.6. Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de wederpartij in FILMSAS B.V.’s magazijn of werkplaats, alwaar de wederpartij zich bij afhalen van de zaken dient te vergewissen van een goed, d.w.z. binnen de grenzen van het

(nog) mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing,

met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voorzover het geen

elektronische onderdelen betreft.

8.7. Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de wederpartij de gerepareerde zaak niet binnen 30 dagen ophaalt

en betaalt, staat het FILMSAS B.V. vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de wederpartij over te maken.

8.8. FILMSAS B.V. kan de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, betaling te weigeren of enige

schadevergoeding te vorderen. 8.9. Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden. Veelal betreft dit repeterende werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval FILMSAS B.V. aan de prijsafspraak gebonden is.

8.10. Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks

uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.

8.11. De te repareren of de gerepareerde zaak/zaken bevinden zich bij FILMSAS B.V. voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 9. VERVOER

9.1. Indien de wederpartij FILMSAS B.V., zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door FILMSAS B.V. als goed huisvader/koopman bepaald.

9.2. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule

voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. FILMSAS B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen FILMSAS B.V. en de wederpartij op grond waarvan FILMSAS B.V. aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.

10.2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is FILMSAS B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

10.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen FILMSAS B.V. en de

wederpartij op grond waarvan FILMSAS B.V. aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of

één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is FILMSAS B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van FILMSAS B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen

aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of

schade wegens gederfde winst.

10.4. FILMSAS B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen

van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.

10.5. De door FILMSAS B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen FILMSAS B.V. en de wederpartij op grond waarvan FILMSAS B.V. aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, zal in

geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door FILMSAS B.V. aan de wederpartij

gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst

een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan vijftig (50) % van de

op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door FILMSAS B.V. aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming

zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende

overeenkomst voor de prestaties van FILMSAS B.V. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van FILMSAS B.V.. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door FILMSAS B.V. verleende credit nota’s.

10.6. In geval van een onrechtmatige daad van FILMSAS B.V., of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor FILMSAS B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is FILMSAS B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

10.7. Aansprakelijkheid van FILMSAS B.V. voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.8. Indien en voorzover ondanks het bepaalde in dit artikel op FILMSAS B.V. enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van

de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van FILMSAS B.V. wordt

uitgekeerd.

10.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan

daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij FILMSAS B.V. heeft gemeld. Elke

rechtsvordering van de wederpartij jegens FILMSAS B.V. vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van

de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit

waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat

geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de

opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

10.10. De wederpartij garandeert FILMSAS B.V. dat de wederpartij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door FILMSAS B.V. te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en/of film.

10.11. De wederpartij vrijwaart FILMSAS B.V. voor alle schade die FILMSAS B.V. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door FILMSAS B.V. geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

- aanspraken van derden, werknemers van FILMSAS B.V. daaronder begrepen, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten

van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door FILMSAS B.V.

geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd

onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de

wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging

of doorlevering als hiervoor bedoeld;

- alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van FILMSAS B.V. in

het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

 

Artikel 11. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

11.1. Algemeen:

11.1.1. Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van diensten verplicht de wederpartij zich alle

bijkomende voorzieningen die naar het oordeel van FILMSAS B.V. voor een vakkundig en veilig gebruik

noodzakelijk zijn, waaronder bediening, beveiliging, grondstoffen en materialen enz. van FILMSAS B.V. te betrekken

en te benutten en aan FILMSAS B.V. te vergoeden.

11.1.2. De wederpartij is voorts verplicht lichttreks, praktikabels, tribunes, steigers, hoogwerkers en aggregaten

van FILMSAS B.V. te betrekken.

11.1.3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FILMSAS B.V. is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in combinatie met een door FILMSAS B.V. ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voorzover deze middelen ook door FILMSAS B.V. ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.

11.1.4. FILMSAS B.V. bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door FILMSAS B.V. ter beschikking gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die FILMSAS B.V. dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door FILMSAS B.V. ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van FILMSAS B.V..

11.2. Betreffende (niet) toegestaan gebruik:

11.2.1. De wederpartij is verplicht aan voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik

dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren

zaken/apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast,

persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is FILMSAS B.V.

gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de

desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor FILMSAS B.V. aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit

recht heeft FILMSAS B.V. ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog

als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

11.2.2. FILMSAS B.V. kan haar onder lid 2.1. van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door FILMSAS B.V. voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door FILMSAS B.V. gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.

11.2.3. FILMSAS B.V. is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te

weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de

overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.

11.2.4. Ook na verleende toestemming door FILMSAS B.V. blijkt uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de

desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De

wederpartij is zowel jegens FILMSAS B.V. als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering

gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als

onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart FILMSAS B.V. te dier zake.

11.2.5. De onder lid 2.1, 2.2 en 2.3 van dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen

namens FILMSAS B.V. worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter

beschikking gestelde, bevoegde functionaris van FILMSAS B.V.. Indien FILMSAS B.V. toestemming weigert, zal zulks

schriftelijk gemotiveerd geschieden.

11.3. Betreffende technische apparatuur:

11.3.1. Het is de wederpartij niet toegestaan door FILMSAS B.V. ter beschikking gestelde en/of verhuurder technische

apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te

verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te

vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is FILMSAS B.V. gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds

zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde

apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent FILMSAS B.V. hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar

gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken

en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan FILMSAS B.V.

terug geven.

11.3.2. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur,

daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht FILMSAS B.V. onverwijld schriftelijk van deze

aanspraken in kennis te stellen.

11.4. Betreffende technisch personeel:

11.4.1 De wederpartij is niet gerechtigd de door FILMSAS B.V. ter beschikking gestelde personeelsleden andere

werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is niet

gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en

plaats(en).

11.4.2. De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter

beschikking te stellen.

11.4.3. De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te

nemen.

11.4.4. De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien

van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat

personeel door FILMSAS B.V. ter beschikking gesteld wordt.

 

Artikel 12. OVERMACHT

12.1. In geval van overmacht heeft FILMSAS B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder

dat FILMSAS B.V. daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

12.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst

redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van FILMSAS B.V. kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van FILMSAS B.V. personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij FILMSAS B.V. c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

12.3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een

regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de

door FILMSAS B.V. gemaakte kosten.

12.4. Indien FILMSAS B.V. bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is FILMSAS B.V. gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te

factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 13. RECLAMES

13.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-)

levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, aan FILMSAS B.V. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

13.2. Indien de reclame door FILMSAS B.V. gegrond wordt bevonden, is FILMSAS B.V. uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q.

vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat

de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken

worden eigendom van FILMSAS B.V.. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan FILMSAS B.V. te worden opgestuurd.

13.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd,

terstond aan FILMSAS B.V. kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames

over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij FILMSAS B.V. te worden ingediend.

13.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht

de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur

te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

13.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden

omschreven betalingsverplichtingen jegens FILMSAS B.V..

 

Artikel 14. GARANTIE

14.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert FILMSAS B.V. door FILMSAS B.V. verrichte werkzaamheden en/of diensten, alsmede door FILMSAS B.V. geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf (12) maanden.

14.2. FILMSAS B.V. garandeert dat alle door FILMSAS B.V. geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de

daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege FILMSAS B.V. zijn vervaardigd,

wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).

14.3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door FILMSAS B.V. in rekening worden gebracht.

14.4. Al de garantieverplichtingen van FILMSAS B.V. vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige

reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of

verwijderd.

14.5. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en

bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.

14.6. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met

betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing

voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland

zou hebben belopen.

14.7. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor 'occasion' zaken de navolgende bepalingen:

a. Occasion zaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel

(anderszins) zijn gebruikt.

b. Ten aanzien van occasionzaken wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het mo

ment van aflevering en wordt overigens geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1. FILMSAS B.V. blijft eigenaar van alle aan de wederpartij  afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien FILMSAS B.V. in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van FILMSAS B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die FILMSAS B.V. tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens FILMSAS B.V..

15.2. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een

derde enig recht daarop verlenen.

15.3. Op Filmsas B.V.eleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste daartoe strekkend verzoek van

FILMSAS B.V. zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237

BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die FILMSAS B.V. uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

15.4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud  afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van FILMSAS B.V. te bewaren.

15.5. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-

en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan FILMSAS B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra FILMSAS B.V. dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van FILMSAS B.V. op de wederpartij.

15.6. Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens FILMSAS B.V. tekortschiet of FILMSAS B.V. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is FILMSAS B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud Filmsas B.V.eleverde zaken terug te nemen.

15.7. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de

oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die FILMSAS B.V. door en voor terugneming heeft gemaakt.

 

Artikel 16. BETALING

16.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij levering te geschieden,

zonder enige korting of verrekening. Indien FILMSAS B.V. expliciet en schriftelijk met de wederpartij een andere

dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of

schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening,

binnen de FILMSAS B.V. gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro

aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.

16.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente,

alsmede van de door FILMSAS B.V. gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de

oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

16.3. In gevallen dat de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek

tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte

van zijn eigendom wordt gelegd;

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

- enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting

niet nakomt;

- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde

termijn te voldoen;

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte

daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft FILMSAS B.V. door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst

als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de

(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij

op grond van door FILMSAS B.V. verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder

dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd FILMSAS B.V. recht op

vergoeding van kosten, schaden en interest.

16.4. FILMSAS B.V. is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke

aanmaning van FILMSAS B.V. geeft FILMSAS B.V. het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren,

onverminderd het recht van FILMSAS B.V. op schadevergoeding.

16.5. Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van FILMSAS B.V. (zijnde  MamWerkendam bv of Hollywoud BV of één van haar groepsmaatschappijen), is FILMSAS B.V. gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

 

Artikel 17. RENTE EN KOSTEN

17.1. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in

verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd

over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

17.2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook

voorzover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten

verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van

voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.

 

Artikel 18. DIENSTVERLENING/ADVIEZEN

18.1. Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten

is, indien opgesteld, het projectvoorstel/de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen

bepalend voor de inhoud en omvang van de door FILMSAS B.V. te verrichten werkzaamheden en/of diensten.

18.2. Adviezen worden door FILMSAS B.V. naar beste kennis van zaken gegeven. FILMSAS B.V. aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling

of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de

wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.

18.3. FILMSAS B.V.´s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent

samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

 

Artikel 19. GEHEIMHOUDING

19.1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een

overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze

op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor

het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen

werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld

van de informatie.

19.2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:

a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als

zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze vertrouwelijk is

b. alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid

en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn,

ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt

c. alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes,

sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met

door FILMSAS B.V., dan wel door FILMSAS B.V. in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die

als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.

d. iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

19.3. De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan

aantonen da

Powered By OpenCart
Filmsas B.V. © 2023

Designed by santosh setty